• B55

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Size nädip kömek edip bileris?

1. Müşderi hyzmaty onlaýn wagt näme?

Salam, hoş geldiňiz, müşderi hyzmatymyzyň onlaýn wagty Pekin wagty 8: 30-11: 15 13:00 ~ saklaň, onlaýn bolmasa, habar iberiň we aragatnaşyk maglumatlaryna üns beriň, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys maglumatlaryňyzy açýarys.

2. Kompaniýaňyz hakda näme?

“YUANKY” dünýädäki iň gowy 500 elektrik öndürijisidir.20 ýyldan gowrak wagt bäri OEM & ODM tok öçürijilerinde ýöriteleşýär .YUANKY gözleg bilen birleşdirilen, esasanam ýokary tehnologiýany öndürýän çino-daşary ýurt bilelikdäki kärhana.Wençhouou howa menziline ýanaşyk ýerleşýän Elektrik enjamlary şäheri bolan Hytaýyň Liuşi elektrik paýtagtynda ýerleşýän 45 minutlyk hyzmatdaşlygymyz, amatly transport we esasy desgalarda amatly çeşmelere eýedir.
YUANKY 1989-njy ýylda guruldy we bir wagtlar ueueqing şäheriniň “Yangyang Elektrik Enjamlary Co”, 1997-nji ýyldan bäri “Wenzhou Hawai Electron & Electric Manufacturing Co., Ltd” Hytaý-daşary ýurt bilelikdäki kärhanasydy. 1000-den gowrak işgäri, 7 şahamçasy, halkara işewürlik merkezi we gurulýan täze pudak topary bolan önümçilik kompaniýasy.Specialörite önümçilik aşakdakylardyr: Zynjyr döwüjisi, kontaktçy, taýmer, paýlaýyş tagtalary, “Surge DeviceFuse”, izolýator kommutatory, estafeta, tussag ediji we ş.m..Thehli önümler IEC standartyna ýetdi we ISO9001-den geçdi: 2000-nji ýylda halkara hil gözegçilik ulgamy attestasiýasy. Önümleriň käbiri Semko, KEMA, GS, VDE, CB, CSA, UL, TUV ýaly halkara attestasiýalardan geçdi. we ş.m.

3.Şereketiňiziň web sahypasy näme?
4. Nusgalary nädip almaly?

Müşderi hyzmatyna ýüz tutuň ýa-da habar goýuň, habarlaşmak üçin maglumatlaryňyza üns beriň, maglumatlary görüň, ilkinji gezek siziň bilen habarlaşarys we nusga jikme-jiklikleri barada pikir alyşarys.

5.Gaýtadan işlemegi goldaýarsyňyzmy?

Gaýtadan işlemegiň döredilmegini goldaň, diňe bize amal talaplaryny we tehniki parametrlerini, markanyň ulanylyş hukuklaryny aýtmaly.

Satyjynyň ygtyýarlyk şertleri

Taslama Talap
Kwalifikasiýa Arza berijide korporatiw ýuridik şahsyň we umumy salgyt töleýjiniň kärleri bolmaly, şol bir pudakda kompaniýa sözi peýda bolmaz we iş usuly ýa-da göwrümi "önümçilik" ýa-da "gaýtadan işlemek";
Dolandyryş ukyby Işewür operator, degişli pudaklarda elektrik tejribesine eýe, güýçli dolandyryş mümkinçiliklerine, bazary ösdürmäge we marketing hyzmatlaryna we söwda ýerlerinde gowy sosial gatnaşyklara eýe;işgärleriň sany 5-den köp (jogapkär 1 adam, 1 maliýe) Atlar, 3 marketing işgäri), durnukly satuw kanallary, durnukly satyn alyş müşderileri we 100 inedördül metrden ýokary iş jaýlary bar;
Karz ýagdaýy Güýçli maliýe güýjüňize, oňat täjirçilik karzyna we şahsy karz dolandyryşyna eýe boluň we erbet iş alyp barmaň;
Hasaba alnan maýa Dileriň bellige alnan maýasy 50,000USD-dan köp bolmaly.
Bellik Productörite önüm sebitleýin gullugyna ýüz tutsaňyz, gowy iş kanallary, durnukly müşderi bazasy we doly iş toparyny döretmeli.

Biz bilen habarlaşyň :: Vicky@yuanky.com e-poçta iberiň/ Tel: +86 13968734361 Inerener Genri Zhu