• bannerq

Habarlar

130-njy kanton ýarmarkasy onlaýn we awtonom görnüşde geçirildi, bu iş Hytaýyň ähli esasy sergileriniň işiniň we önümçiliginiň täzeden başlamagyny alamatlandyrýar.

"130-njy kanton ýarmarkasy ilkinji gezek onlaýn we awtonom ýagdaýda geçiriler. Bu epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilikde saklamak fonunda Hytaý tarapyndan geçirilen möhüm halkara ykdysady we söwda çäresi. Hytaýyň ykdysady dikeldişiniň gowy pursatyny saklamaga amatly. Hytaý Halk Respublikasynyň berk tutanýerliligi Hytaýyň sosialistik ykdysady gurluşygynyň we özgertmeleriniň ajaýyp üstünliklerini wagyz etmek we Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň ýolbaşçylygynda açylmak üçin amatlydyr. "Ren Hongbin aýtdy.

Ilkinji onlaýn we awtonom integrasiýa, ilkinji gezek içerki we halkara goşa siklini mowzuk hökmünde tanatmak üçin ilkinji gezek milli derejeli halkara söwda forumy Kanton ýarmarkasynda, "Oba galkynyş aýratynlyklary önümleri" sergi meýdançasynda geçirildi. 130-njy kanton ýarmarkasy harytlaryň 16 kategoriýasyna laýyklykda 51 sergi meýdançasyny gurdy.Olaryň arasynda oflayn sergi meýdany takmynan 400,000 inedördül metr bolup, oňa 7500 kompaniýa gatnaşýar.Bu epidemiýa garşy dünýädäki iň uly oflayn sergi;11,700 marka stendi bar, bu umumy oflayn stendleriň 61% -ini emele getirýär we 2200-den gowrak marka bolar Öňki Kanton ýarmarkalary bilen deňeşdirilende ýokary hilli kompaniýalaryň paýy ep-esli ýokarlandy.Onlaýn sergi, takmynan 60,000 stendi saklaýar we 26,000 kompaniýa we dünýä alyjylary üçin onlaýn söwda hyzmatdaşlygy we alyş-çalyş platformasyny üpjün etmegi dowam etdirer.

"130-njy kanton ýarmarkasy, Kanton ýarmarkasynyň taryhynda gaty üýtgeşik sessiýa.Bu möhüm halkara söwda wakasydyr."Çu Şijia täze täç pnewmoniýasy ýüze çykandan soň, Hytaýda oflayn sergilerini dowam etdirmedik ýeke-täk uly serginiň Kanton ýarmarkasydygyny aýtdy.130-njy Kanton ýarmarkasynyň onlaýn we awtonom integrasiýasy Hytaýdaky ähli esasy sergileriň işiniň we önümçiliginiň täzeden başlamagyny alamatlandyrdy, şeýle hem Hytaýyň epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik, ykdysady we jemgyýetçilik ösüşi utgaşdyrmakda gazanan strategiki netijelerinde täze ösüş gazandy.


Iş wagty: Noýabr-01-2021