• bty

önümleri

Wifi zynjyry döwüjisi akylly radio gözegçilik ediji 10A 125A RCCB akylly döwüjiler dolandyryşy

Gysga düşündiriş:

Howpsuzlyk duýduryşy
Bu önüm şahsy elektrik togunyň urmagyndan, aşa woltdan ýa-da naprýa .eniýeden we enjamlaryň syzmagyndan gorap bilmeýär. Gorag çägine üns beriň.
Önümi göni efirde gurmak we sökmek, adamyň bedenine elektrik togunyň urmagy we enjamlaryň gysga utgaşma howpunyň öňüni almak we elektrik standartyna berk eýermek gadagandyr.
Gollanmanyň öňündäki sim diagrammasyna berk eýeriň we bitarap sim we janly sim degişli ýerlere birikdirilmelidir.
Zynjyr döwüjisi ýykylanda, çyzgy barlagyny we näsazlyklary düzetmezden uzakdan ýapmak amallaryny etmek gadagandyr.Uzakdan ýapmak amalyndan öň, setir hyzmatyny aýyrmaly.Bejeriş üçin tok öçürilende bejergi simini aýyrmak maslahat berilýär.Kör uzakdan işlemek şahsy şikeslere ýa-da emläk zeperlerine sebäp bolar.
Nädogry hereketlerden gaça durmak we şahsy şikeslere ýa-da emläk zeperlerine ýol bermezlik üçin uzakdan dolandyryş enjamyny çagalara we baglanyşyksyz işgärlere oýnamak we işlemek üçin bermek gadagandyr.
Aragatnaşyk ulgamy durnuksyz bolanda, enjamyň birikmesini we gözegçiligini ýitirip, şahsy şikeslere ýa-da emläk zeperlerine sebäp bolup bilýän mahaly ulanmak gadagandyr ..
Önümlerimizi ýörite enjamlar pudagynda ulanmak gadagandyr.Haýsydyr bir maslahat gerek bolsa, tehniki tassyklamak üçin tehniki bölümimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.emläk zyýany.
Ulanyjy ýokardaky şertlere laýyklykda ulanyp we gurup bilmese, düzgünleri bozan ulanyjy tehniki tassyklama üçin ähli netijeleri we kanuny jogapkärçilikleri çeker.emläk zyýany.


  • :
  • Önümiň jikme-jigi

    Haryt bellikleri

    A


  • Öňki:
  • Indiki: